Co léčíme?

Psychosomatické poruchy

Onemocnění s tělesnými projevy (bolesti, poruchy funkce), které mají složité bio-psycho-sociální souvislosti. Pro úzdravu je potřeba širšího pohledu na zdraví a nemoc. Pacienta zveme ke společnému hledání, co je třeba změnit, aby nabyl pocitu zdraví. K tomu je vám k dispozici celý náš tým lékařů, psychologů i fyzioterapeutů. S touto problematikou máme více než třicetileté zkušenosti, které jsme průběžně publikovali odborné veřejnosti (viz např. zde, nebo zde). Psychosomatické příznaky vedou pacienty do ordinací všech specialistů, vyřešit se však dají jen komplexním bio-psycho-sociálně orientovaným přístupem, pokud nechceme používat těžko dokazatelné působení tajemných sil. (viz zde). Psychosomatická medicína není totožná s psychoterapií, ale psychoterapii lze dobře při léčbě využít. viz (např zde). Není také totožná s tzv. celostní a komplementární medicínou, nebo tzv.funkční medicínou, které jsou široce otevřené všem možným způsobům léčby, včetně kulturně vzdálených postupů a lidového léčitelství. Fakt, že pro léčbu psychosomatických poruch lze využít rozličných metod, nezpochybňujeme, ale trváme na porozumění nemoci i léčby v dobře zdůvodnitelné bio-psycho-sociální teorii zdraví a nemoci, jak je akceptována Světovou zdravotnickou organizací (WHO). (více viz zde) Na našem pracovišti se věnujeme všem psychosomatickým poruchám ve spolupráci s lékaři dalších oborů, s klinickými psychology a fyzioterapeuty. Můžete se zde setkat také s akupunkturou a homeopatií v rukou zkušených lékařů. Formálně bude Vaše léčba vedena pod obory psychosomatická medicína, sexuologie, psychiatrie, klinická psychologie nebo fyzioterapie. Členové našeho týmu jsou vyškoleni v psychoterapii různých škol, což zvyšuje bezpečí naší léčby.

Sexuologie, sexuální poruchy a psychosomatika

Vedle běžných poruch sexuálních funkcí mužů i žen, věnujeme se také poruchám v dětství a dospívání. Ty se mohou projevovat vedle vegetativních poruch také velkou nespokojeností dospívajícího s tím, jak vypadá, obavami, jak ho vidí ostatní. Někdy to vede k radikálním pokusům o redukci váhy až k poruchám příjmu potravy (anorexie, bulimie), jindy k útokům na vlastní tělo (sebepoškozování). V poslední době narůstá počet dospívajících s tzv. genderovou dysforií. V těchto případech je nespokojenost s proměnami vlastního těla v dospívání provázena odmítáním biologického pohlaví s nadějí, že po změně pohlaví budou problémy s dospíváním vyřešeny. To je závažná věc, která zasáhne celou rodinu dospívajícího. Tuto starost bereme velmi vážně. O smyslu této poruchy uvažujeme už mnoho let. (viz zde) Nelze ji řešit jen s dospívajícím, jsme k dispozici celé rodině. Vašich dospívajících se ochotně ujímají radikální aktivisté, kteří jsou přesvědčeni, že jedině intenzivním odstraňováním překážek na cestě dítěte ke změně pohlaví, mohou mu prospět (viz např. https://jsmetransparent.cz/). Mimo jiné je varují před „libereckou školou“, čímž míní nejspíš naše pracoviště, jmenovitě V.Chválu a L.Trapkovou, členy našeho týmu a autory knihy Rodina jako sociální děloha. Ano, pokud jde jen o to, aby se vaše dítě dostalo co nejrychleji ke kosmetické změně pohlaví a operativní ztrátě plodnosti (skutečná změna pohlaví není ve skutečnosti možná), obracejte se na jiná pracoviště. Pokud chcete víc porozumět této závažné poruše, nebo se pokusit, aby vaše dítě nejdříve dozrálo a teprve pak jako dospělé činilo takto závažná rozhodnutí, je vám náš tým k dispozici (podle naší kapacity). Jaké jsou cíle rodinné terapie v případech genderové dysforie jsme ukázali sexuologům i rodinným terapeutům. (zde) Nejsme to my, kdo bude rozhodovat o tom, pod jakým genderem má vaše dítě dospět. V každém případě to je úkol vašeho dítěte a vaší rodiny. Poruchu neléčíme, ale pomáháme vyjasňovat. Ačkoli je v současnosti vyvíjen velký tlak na celou společnost, aby ochraňovala menšiny, rychlá operativní změna pohlaví nemusí být tou nejlepší ochranou vašeho dítěte. Hlasy, které varují před příliš rychlým rozhodnutím nebývají slyšet. (viz např. zde)

O genderové dysforii více na YouTube v rozhovoru zde

Psychiatrie a psychoterapie

V našem týmu pracují také psychiatři, všichni vzdělaní v psychoterapii různých směrů. Ujímají se především psychosomatických pacientů, kde je třeba doplnit psychiatrické vyšetření, aplikaci psychofarmak, nebo jsou k dispozici jako psychoterapeuti. Nemáme ambici vést běžnou psychiatrickou praxi s trvalou medikací bez zájmu o terapeutický proces a změnu. Neposkytujeme ani krizovou intervenci, s výjimkou už zde vedených pacientů. V takových případech se obracejte na ostatní psychiatrické ambulance. Z metod, kterými disponujeme je to psychanalyticky a psychodynamicky orientovaná PT, Pesso-Boyden psychomotorická psychoterapie, gestalt terapie, biosyntéza, rodinná systemická terapie a integrativní PT. Pracujeme i s dětmi formou rodinné terapie.

Klinická psychologie a psychoterapie

Naše metoda spoléhá na práci v týmu, kde nemohou chybět kliničtí psychologové. Neposkytujeme klinické testové vyšetření, všichni se věnujeme psychoterapii různých směrů. Největší část psychoterapeutické práce u nás odvedou psychologové, psychoterapeuti.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je významnou složkou psychosomatické medicíny. U řady poruch je třeba nejen s pacientem mluvit, ale také pracovat s tělem. Fyzioterapie u nás je vždy osobní, nepokládáme za vhodné nechat za sebe pracovat stroje, sebelépe konstruované. Psychosomatická léčba je možná jen v dobrém vztahu pacienta s terapeutem, ať je to lékař, psycholog, nebo fyzioterapeut. Významnou složkou léčby je aktivita samotného pacienta, například vhodné cvičení. Od 1.9. 2021 navyšujeme kapacitu pro pacienty a můžeme nabídnout intenzivní rehabilitační péči v krátkém časovém úseku.